TIETOA PÄÄSTÖISTÄ.

Lakisääteisten kulutus-, päästö- ja haitallisten aineiden testausmenetelmien muutokset.

uonna 1992 otettiin käyttöön silloin uusi eurooppalainen ajosykli (lyhenne: NEDC). Siitä alkaen autojen polttonesteen kulutus- ja -päästöarvot on määritetty tämän menetelmän perusteella. Tämän laboratoriotestin olosuhteet ovat kuitenkin alusta alkaen sisältäneet tiettyjä heikkouksia todellisten arkiajossa toteutuvien kulutus- ja päästöarvojen määrittämisessä.


Tämän vuoksi NEDC korvataan syksyyn 2018 mennessä vaiheittain uudella, tarkemmin arkiajoa vastaavalla ajosyklillä, josta käytetään nimeä WLTP (Worldwide Light Vehicles Test Procedure, kansainvälisesti yhdenmukainen kevyiden ajoneuvojen testimenetelmä).


Sitä täydentää pakokaasupäästötesti, jossa mitataan haitalliset aineet käytönaikaisesti maantieajossa: RDE (Real Driving Emissions). Niiden vuoksi NEDC korvataan syyskuusta 2018 alkaen vaiheittain uudella, lähemmäs arkitodellisuutta pääsevällä ajosyklillä, josta käytetään nimeä WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, kansainvälisesti yhdenmukainen kevyiden ajoneuvojen testimenetelmä).


Sitä täydentää pakokaasupäästötesti, jossa mitataan haitalliset aineet käytönaikaisesti maantieajossa: RDE (Real Driving Emissions).


Uusien testimenetelmien ansiosta auton kulutusta ja päästöjä pystytään vastaisuudessa arvioimaan entistä paremmin.

Lue lisää
TIETOA PÄÄSTÖISTÄ.Lakisääteisten kulutus-, päästö- ja haitallisten aineiden testausmenetelmien muutokset.

NEDC:N TILALLE WLTP.

Tarkempia kulutus- ja päästöarvoja realistisemmilla testausolosuhteilla.

Uusi WLTP-mittausmenetelmä perustuu testausolosuhteiden muuttamiseen lähemmäs todellisia ajo-olosuhteita, minkä ansiosta myös tuloksiksi saadut arvot ovat lähempänä todellisuutta. Tämä merkitsee esimerkiksi uudelleen määritettyjä, huomattavasti tiukempia testausvaatimuksia ja suurempia nopeuksia sekä selvästi pidempikestoista testiä (30 minuuttia entisten 20:n sijaan).


Jotta CO2-päästöjen mittauksista saadaan täsmällisempiä, uudella testausmenetelmällä ei enää tutkita vain vakiovarusteisia autoja, kuten tähän saakka, vaan lisäksi myös autoja, joissa on lisävarusteita. Näin jokaisen autotyypin osalta saadaan kahdet arvot: aerodynamiikasta, painosta ja vierintävastuksesta riippuen pienimmät ja suurimmat mahdolliset nimelliskulutusarvot. WLTP-menetelmän ansiosta pystyt vastaisuudessa arvioimaan auton kulutusta ja CO2-päästöjä entistä paremmin. Tietyn autokonfiguraation osalta ilmoitetaan suoraan yksilölliset nimellisarvot. Poikkeamat ovat tarkkuudesta huolimatta luonnollisesti mahdollisia myös tässä testimenetelmässä. Normaalin ajon kulutukseen ja CO2-päästöihin vaikuttavat testimenetelmästä riippumatta edelleen erilaiset topografiset, ilmastolliset ja henkilökohtaiset, ajotekniset olosuhteet. Myös liikennetilanteella, senhetkisellä kuormalla sekä esimerkiksi ilmastointilaitteen käytöllä on vaikutusta. Tämä on varmaa: Testausolosuhteet ovat totuudenmukaisempia kuin tähän asti, mistä johtuen sähköautoille on odotettavissa paperilla suurempia kulutus- ja CO2-arvoja tai lyhyempiä toimintamatkoja. Tällä ei kuitenkaan ole negatiivista vaikutusta todelliseen kulutukseen tai toimintamatkaan. Lisäksi BMW Group kehittää jatkuvasti uusia tekniikoita kulutuksen pienentämiseksi ja toimintamatkan pidentämiseksi edelleen.


BMW Group valmistautuu jo siirtymään uuteen testausmenetelmään ja valmistelee tuotevalikoimaansa vaiheittain kehittämällä uusia autoja, uusia moottoriversioita tai teknisiä uudistuksia. Näin voidaan varmistaa, että BMW Groupin koko automallisto täyttää aina voimassa olevat lakisääteiset vaatimukset.


WLTP-testausmenetelmää on käytettävä syyskuusta 2017 alkaen uusissa tyyppihyväksynnöissä.
 

Lainsäädännön mukaan WLTP-menetelmällä mitatut arvot on aluksi ilmoitettava NEDC-arvoiksi muunnettuina. Komissio on kehittänyt sitä varten korrelaatiomenetelmän, joka on sitova kaikille autonvalmistajille samassa määrin.


Tämän vaiheen on tarkoitus helpottaa siirtymää. Siirtymäajanjakso riippuu kyseisen maan omasta lainsäädännöstä ja vaihtelee siten eri markkina-alueilla.


Syyskuusta 2018 alkaen kaikki autonvalmistajat velvoitetaan lakisääteisesti testaamaan WLTP-menetelmällä autot, jotka myydään EU:n alueella, Sveitsissä, Turkissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Israelissa ja Irlannissa.


Kaikkien niiden maiden, joissa autojen tyyppihyväksyntää koskeva EU-lainsäädäntö otetaan käyttöön, on määritettävä ja ilmoitettava WLTP-arvot kaikille autoille joulukuuhun 2020 mennessä.

Lue lisää
"Uudella testillä varmistetaan, että laboratoriomittaukset kuvastavat autojen arkiajon kulutusta vieläkin paremmin."
Euroopan autonvalmistajien liitto

VERTAILUSSA WLTP JA NEDC.

Tästä näet vanhan ja uuden testausmenetelmän väliset konkreettiset erot.

Testausmenetelmä
NEDC
WLTP

RDE-TESTI.

Päästöarvojen rajoittaminen tieliikenteessä.

WLTP-arvojen ohella myös RDE-tietojen (Real Driving Emissions, käytönaikaiset päästöt) määrittäminen kuuluu kaikkien autonvalmistajien velvollisuuksiin syyskuusta 2018 alkaen EU:ssa sekä Sveitsissä, Turkissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Israelissa ja Irlannissa. Näissä RDE-testeissä mitataan haitallisten aineiden päästöjä kuten hiukkaspäästö ja typen oksidien (NOx) päästö todellisen ajon aikana tieliikenteessä. Tällä tavoin määritetään keskimääräiset päästöarvot, joiden voidaan odottaa toteutuvan myös päivittäisessä ajossa.


Jotta haitallisten aineiden arvoja päivittäisessä ajossa saadaan entisestään pienennettyä, BMW Group käyttää automalleissaan erilaisia pakokaasujen puhdistamistekniikoita.


BMW BluePerformance -toimenpiteet esimerkiksi vähentävät typen oksidien päästöjä dieselmoottoreiden yhteydessä. BMW Group käyttää kaikissa dieselmoottoreissa typen oksideja (NOx) varaavia katalysaattoreita typen oksidien päästöjen vähentämiseksi. Mallista riippuen muunnetaan lisäksi selektiivisen katalyyttisen pelkistyksen (SCR) avulla AdBlue®-urealiuosta käyttäen jopa 90 prosenttia typen oksideista vesihöyryksi ja yhtä harmittomaksi typeksi.


BMW Group oli ensimmäinen valmistaja, joka otti NOx-katalysaattorin ja SCR-järjestelmän yhdistelmän käyttöön sarjatuotannossa.


Lisäksi dieselmoottoriautoissa on vuodesta 2006 lähtien ollut vakiona hiukkassuodatin hiukkaspäästöjen vähentämiseksi. Myös bensiinimoottoriautoissa otetaan asteittain käyttöön erityiset hiukkassuodattimet.


Tällä tavoin BMW Groupin onnistuu pitää autojensa päästöt syyskuussa 2018 voimaan tulevan EU6c-pakokaasunormin alhaisten raja-arvojen rajoissa. EU6c-pakokaasunormissa bensiiniautojen hiukkaspitoisuutta koskevat raja-arvot ovat alhaisemmat kuin EU6b-normissa. Dieselautoille ajosyklin raja-arvot ovat samat normeissa EU6b ja EU6c.

Lue lisää

EU-PAKOKAASUNORMI.

Pienenevät arvot. Suuremmat haasteet.

EU-pakokaasunormissa määritetään EU:n alueella voimassa olevat raja-arvot pakokaasupäästöille kuten typen oksideille ja hiukkaspäästöille. Raja-arvot poikkeavat toisistaan moottorista ja autotyypistä riippuen. Ilmaston suojelemiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi raja-arvoja tiukennetaan entisestään. Tämä asettaa autonvalmistajille uusia haasteita.

RDE: UUSI TESTAUSMENETELMÄ YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ.

Tutustu tarkemmin uuteen haitallisten aineiden mittausmenetelmään.

VINKKEJÄ TEHOKKAASEEN AJAMISEEN.

Taita matkaa vieläkin tehokkaammin – älykkäiden BMW-tekniikoiden ja polttonestettä säästävien toimenpiteiden avulla.

USEIN KYSYTTYÄ.

Sinun kysymyksesi. Meidän vastauksemme.

 • Mikä on WLTP?

  Lyhenne WLTP tulee sanoista Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, kansainvälisesti yhdenmukainen kevyiden ajoneuvojen testimenetelmä.

  Kyseessä on syyskuussa 2018 voimaan tuleva, kaikkia autoja koskeva uusi lakisääteinen testausmenetelmä, jolla auton polttonesteen kulutus- ja CO2-päästöarvot pyritään määrittämään totuudenmukaisemmin. WLTP korvaa tähän saakka voimassa olleen NEDC-menetelmän.

 • Mikä on WLTP-ajosykli?

  Auton kulutus ja päästöt riippuvat muun muassa ajotavasta. Siksi WLTP-menetelmää varten on kerätty ajotietoja kaikkialta maailmasta. Näiden tietojen perusteella on määritelty neljä auton käyttöä edustavaa vaihetta, joiden keskinopeudet poikkeavat toisistaan: hidas (low), keskinopea (medium), nopea (high) ja erittäin nopea (extra high). Jokaisessa näistä vaiheista kiihdytetään, jarrutetaan, pysähdellään jne. eri tavoin, jotta ajotilanteet muistuttavat todellisia arjen ajotilanteita. Näiden eri vaiheiden yhdistelmästä saadaan sitten ajosykli, joka ilmoitetaan yhdistettynä arvona valmistajan tiedoissa. Koska sähkö- ja hybridiautoja käytetään erityisesti kaupungissa, niiden ajosykli sisältää 5. vaiheen: kaupunki (city). Se muodostuu keskinopeuksista hidas (low) ja keskinopea (medium).

 • Mitä BMW Group tekee uuden WLTP-menetelmän vuoksi?

  BMW Group valmistautuu jo nyt siirtymään uuteen testausmenetelmään ja valmistelee tuotevalikoimaansa vaiheittain kehittämällä uusia autoja, uusia moottoriversioita tai teknisiä uudistuksia. Siten varmistetaan, että BMW Groupin koko automallisto täyttää aina voimassa olevat lakisääteiset vaatimukset.

  Periaatteessa kaikki BMW Groupin autot täyttävät kulloisetkin lakisääteiset vaatimukset. Sen vahvistavat kansallisten ja kansainvälisten virallisten tarkastusten tulokset.

 • Mitä WLTP minulle merkitsee?

  Kun WLTP-menetelmä otetaan käyttöön, ilmoitetut kulutus- ja CO2-arvot lähenevät todellisessa käytössä saavutettavia arvoja. Sen lisäksi yksilöllisten lisävarusteiden ottaminen huomioon WLTP-testimenetelmässä vaikuttaa osaltaan totuudenmukaisempiin arvoihin, koska ne perustuvat auton yksilölliseen konfiguraatioon. Samalla totuudenmukaisemmat arvot merkitsevät kuitenkin myös suurempia kulutus- ja CO2-arvoja polttomoottorilla varustetuille autoille ja lyhyempiä toimintamatkoja sähköautoille. Kansallisesta lainsäädännöstä riippuen tästä voi aiheutua suuremmat CO2-arvoihin perustuvat autoverot.

 • Mikä on RDE?

  Lyhenne RDE tulee sanoista Real Driving Emissions, auton käytönaikaiset päästöt. Tässä on kyse uudesta menetelmästä, jolla määritetään haitallisten aineiden kuten typen oksidien (NOx) päästöt ja hiukkaspäästöt. Ratkaisevaa on, että mittaus tehdään ajon aikaisesti realistisissa ajo-olosuhteissa eikä laboratoriossa. Tätä varten testiauton pakoputkeen kiinnitetään niin kutsuttu kannettava päästömittausjärjestelmä (PEMS eli Portable Emissions Measurement System).

 • Mikä EU6 on?

  Euro 6 on nykyisin voimassa olevan, haitallisten aineiden päästöä koskevan pakokaasunormin nimi. Siinä määritellään hiukkas- ja typenoksidien päästöille alhaisemmat enimmäisrajat kuin EU5-normissa. Syyskuusta 2018* alkaen tulee voimaan EU6c-pakokaasunormi, jolla määrätään bensiiniautojen hiukkaspitoisuuksille vielä alhaisemmat raja-arvot kuin EU6b-normissa. Dieselautoille ajosyklin raja-arvot ovat samat normeissa EU6b ja EU6c. Väliaikainen EU6d-TEMP-normi syyskuusta 2019* alkaen ja EU6d-normi tammikuusta 2021* alkaen laskevat hiukkaspitoisuuksien ja typen oksidien raja-arvoja vielä hiukan RDE:hen sovittamisen myötä.

  * Koskee uusia autoja. Uusiin automalleihin sovelletaan uusia pakokaasunormeja kulloinkin yhtä vuotta aikaisemmin.

 • Mitä selektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR eli Selective Catalytic Reduction) tarkoittaa?

  Auton pakokaasupäästöjen vähentämiseksi entisestään lisätään dieselmoottoreihin nestemäistä ammoniakkia, josta käytetään nimitystä AdBlue®. Selektiivisen katalyyttisen pelkistyksen (SCR) avulla AdBlueta® käyttäen vähennetään jopa 90 prosenttia typen oksideista. Jäljelle jää vesihöyryä, typpeä ja hiilidioksidia (CO2).

 • Mikä Blue Performance on?

  BMW käyttää BluePerformance-tekniikkaa autojensa typenoksidipäästöjen vähentämiseksi entisestään. Tämän tekniikan ansiosta dieselmoottorin päästökäyttäytymistä saadaan optimoitua vielä enemmän. Dieselhiukkassuodattimen ja NOx-varaajakatalysaattorin ohella tietyissä automalleissa on lisäksi AdBlue®-ruiskutuksella varustettu SCR-katalysaattori (selektiivinen katalyyttinen pelkistys), minkä ansiosta pakokaasun sisältämiä typen oksideja saadaan vähennettyä tuntuvasti.

 • Mitä hiukkassuodatin tekee?

  Hiukkassuodatin on menetelmä dieselmoottorien ja bensiinimoottorien pakokaasun hiukkaspäästön pienentämiseksi.

 • Mitä WLTP merkitsee sähkö- ja hybridiautoille?

  Koska sähkö- ja hybridiautoja käytetään pääasiassa kaupungissa, WLTP edellyttää niiltä 4 ajosyklivaiheen (hidas, keskinopea, nopea, erittäin nopea) lisäksi 5. vaiheen: kaupunki. Siinä yhdistyvät niiden vaiheiden nopeudet, jotka kuvastavat parhaiten ajotilannetta kaupungissa: hidas ja keskinopea. Tällä tavoin saadaan totuudenmukaisempia toimintamatkatietoja.