TIETOA PÄÄSTÖISTÄ.

Lakisääteisten kulutus-, päästö- ja haitallisten aineiden testausmenetelmien muutokset.

TIETOA PÄÄSTÖISTÄ.

Lakisääteisten kulutus-, päästö- ja haitallisten aineiden testausmenetelmien muutokset.

TIETOA PÄÄSTÖISTÄ.Lakisääteisten kulutus-, päästö- ja haitallisten aineiden testausmenetelmien muutokset.

Vuonna 1992 otettiin käyttöön silloin uusi eurooppalainen ajosykli (lyhenne: NEDC). Siitä alkaen autojen polttonesteen kulutus- ja -päästöarvot on määritetty tämän menetelmän perusteella. Tämän laboratoriotestin olosuhteet ovat kuitenkin alusta alkaen sisältäneet tiettyjä heikkouksia todellisten arkiajossa toteutuvien kulutus- ja päästöarvojen määrittämisessä.

Tämän vuoksi NEDC korvataan syksyyn 2018 mennessä vaiheittain uudella, tarkemmin arkiajoa vastaavalla ajosyklillä, josta käytetään nimeä WLTP (Worldwide Light Vehicles Test Procedure, kansainvälisesti yhdenmukainen kevyiden ajoneuvojen testimenetelmä).

Sitä täydentää pakokaasupäästötesti, jossa mitataan haitalliset aineet käytönaikaisesti maantieajossa: RDE (Real Driving Emissions).

NEDC:N TILALLE WLTP.

Tarkempia kulutus- ja päästöarvoja realistisemmilla testausolosuhteilla.

Uusi WLTP-mittausmenetelmän tavoitteena on tarkemmin simuloida todellisia ajo-olosuhteita liikenteessä, minkä ansiosta myös tuloksiksi saadut arvot ovat lähempänä arkiajossa toteutuvia päästö- ja kulutuslukemia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi selvästi pidempikestoista testiä (30 minuuttia entisten 20:n sijaan) sekä uudelleen määritettyjä, tuntuvasti suurempia testinopeuksia.

Jotta CO2-päästöjen mittauksista saadaan täsmällisempiä, uudella testausmenetelmällä ei enää tutkita vain vakiovarusteisia autoja, kuten tähän saakka, vaan lisäksi myös autoja, joissa on lisävarusteita. Näin jokaisen autotyypin osalta saadaan kahdet arvot: varustetasosta riippuen pienimmät ja suurimmat mahdolliset nimelliskulutusarvot.

Tietyn autokonfiguraation osalta voidaan ilmoittaa suoraan yksilölliset nimellisarvot.

WLTP:n ansiosta pystyt siis vastaisuudessa arvioimaan auton kulutusta ja CO2-päästöjä entistä paremmin. Varmaa on, että koska nämä arvot mitataan tähänastista realistisemmin, polttomoottoriautoille on odotettavissa suurempia kulutus- ja CO2-arvoja. Sähkömoottoriautojen ilmoitettu toimintamatka lyhenee.

BMW valmistautuu jo nyt siirtymään uuteen testausmenetelmään ja valmistelee tuotevalikoimaansa vaiheittain kehittämällä uusia autoja, uusia moottoriversioita tai teknisiä uudistuksia. Näin voidaan varmistaa, että BMW Groupin koko automallisto on kauttaaltaan WLTP-menetelmän mukainen.

Syyskuusta 2018 alkaen kaikki autonvalmistajat EU:ssa sekä Sveitsissä ja Turkissa velvoitetaan lakisääteisesti valmistamaan vain sellaisia autoja, jotka on testattu WLTP-menetelmän mukaisesti. Miten mittausmenetelmän tuloksia kullakin markkina-alueella sovelletaan esimerkiksi verotuksen osalta, riippuu kyseisen maan omasta lainsäädännöstä. Kaikkien niiden maiden, joissa autojen tyyppihyväksyntää koskeva EU-lainsäädäntö otetaan käyttöön, on kuitenkin ilmoitettava WLTP-arvot kaikille autoille joulukuuhun 2020 mennessä.

"Uudella testillä varmistetaan, että laboratoriomittaukset kuvastavat autojen arkiajon kulutusta vieläkin paremmin."
Euroopan autonvalmistajien liitto

VERTAILUSSA WLTP JA NEDC.

Tästä näet vanhan ja uuden testausmenetelmän väliset konkreettiset erot.

Testausvaatimukset
NEDC
WLTP
Testin kesto
20 min
30 min
Testimatka
11 km
23,5 km
Seisonta-ajan osuus
25 %
13 %
Testivaiheet
Kaupunkiajo, maantieajo, (yhdistetty)
Hidas, keskinopea, nopea, erittäin nopea, (yhdistetty); lisäksi "kaupunki" sähköautoille ja plug-in-hybridimoottoriautoille
Nopeus
Keskimäärin: 34 km/h
Enintään: 120 km/h
Keskimäärin: 46,6 km/h
Enintään: 131 km/h
Lämpötila
Käynnistyslämpötila: kylmäkäynnistys
20–30° C
Käynnistyslämpötila: kylmäkäynnistys
14° C
Lisävarusteet
Ei oteta huomioon.
Kaikkien lisävarusteiden osalta otetaan huomioon niiden vaikutus aerodynamiikkaan, painoon ja vierinvastukseen.

RDE-TESTI.

Päästöarvojen rajoittaminen tieliikenteessä.

WLTP-arvojen ohella myös RDE-tiedot (Real Driving Emissions, käytönaikaiset päästöt) kuuluvat kaikkien autonvalmistajien velvollisuuksiin syyskuusta 2018 alkaen. Näissä RDE-testeissä mitataan haitallisten aineiden päästöjä kuten hiukkas- ja typen oksidien (NOx) päästöjä todellisen ajon aikana tieliikenteessä. Tällä tavoin määritetään keskimääräiset päästöarvot, joiden voidaan odottaa toteutuvan myös arkisessa ajossa.

Jotta haitallisten aineiden arvoja arkikäytössä saadaan entisestään pienennetyä, BMW Group käyttää automalleissaan erilaisia pakokaasujen puhdistamistekniikoita: esimerkiksi BluePerformance-toimenpiteitä, joihin kuuluu SCR (selektiivinen katalyyttinen pelkistys), ja dieselautojen hiukkassuodatinta sekä bensiiniautojen hiukkassuodatinta. Tällä tavoin BMW Group varmistaa mallistonsa päästöjen pysyvän syksyllä 2018 voimaan tulevan EU6c-pakokaasunormin alhaisten raja-arvojen rajoissa. EU6c-pakokaasunormissa bensiiniautojen hiukkaspitoisuutta koskevat raja-arvot ovat alhaisemmat kuin EU6b-normissa. Dieselautoille ajosyklin raja-arvot ovat samat normeissa EU6b ja EU6c.

EU-PAKOKAASUNORMI.

EU-PAKOKAASUNORMI.

Pienenevät arvot. Suuremmat haasteet.

EU-pakokaasunormissa määritetään EU:n alueella voimassa olevat raja-arvot pakokaasupäästöille kuten typen oksideille ja hiukkaspäästöille. Raja-arvot poikkeavat toisistaan moottorista ja autotyypistä riippuen. Ilmaston suojelemiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi raja-arvoja tiukennetaan entisestään. Tämä asettaa autonvalmistajille uusia haasteita.

SYYSKUU 2017.

SYYSKUU 2017.

Syyskuusta 2017 alkaen aletaan vaiheittain siirtyä WLTP- ja RDE-testimenetelmien käyttöön.

SYYSKUU 2018.

SYYSKUU 2018.

Kaikkien uusien autojen on oltava WLTP-sertifioituja, ja lisäksi niiden täytyy täyttää RDE-testausmenetelmän mukaiset hiukkaspäästöraja-arvot. Siten kaikkien autojen CO2-päästö- ja kulutusarvot ovat keskenään vertailukelpoisia.

SYYSKUU 2019.

SYYSKUU 2019.

Kaikkien uusien ja ensirekisteröitävien autojen täytyy täyttää typen oksidien RDE-raja-arvot myös RDE-olosuhteissa.

JOULUKUU 2020.

JOULUKUU 2020.

Kaikissa niissä maissa, joissa autojen tyyppihyväksyntää koskeva EU-lainsäädäntö otetaan käyttöön, on ilmoitettava WLTP-arvot kaikille autoille.

USEIN KYSYTTYÄ.

Sinun kysymyksesi. Meidän vastauksemme.

 • Mikä on WLTP?

  Lyhenne WLTP tulee sanoista Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, kansainvälisesti yhdenmukainen kevyiden ajoneuvojen testimenetelmä.

  Kyseessä on syyskuussa 2018 voimaan tuleva, kaikkia autoja koskeva uusi lakisääteinen testausmenetelmä, jolla auton polttonesteen kulutus- ja CO2-päästöarvot pyritään määrittämään entistä tarkemmin. WLTP korvaa tähän saakka voimassa olleen NEDC-menetelmän vaiheittain.

 • Mikä on WLTP-ajosykli?

  Auton kulutus ja päästöt riippuvat ajotavasta. Siksi WLTP-menetelmää varten on kerätty ajotietoja kaikkialta maailmasta. Näiden tietojen perusteella on määritelty neljä auton käyttöä edustavaa vaihetta, joiden keskinopeudet poikkeavat toisistaan: hidas (low), keskinopea (medium), nopea (high) ja erittäin nopea (extra high). Jokaisessa näistä vaiheista kiihdytetään, jarrutetaan, pysähdellään jne. eri tavoin, jotta ajotilanteet muistuttavat todellisia arjen ajotilanteita. Näiden eri vaiheiden yhdistelmästä saadaan sitten ajosykli.

 • Mitä BMW tekee uuden WLTP-menetelmän vuoksi?

  BMW valmistautuu jo nyt siirtymään uuteen testausmenetelmään ja valmistelee tuotevalikoimaansa vaiheittain kehittämällä uusia autoja, uusia moottoriversioita tai teknisiä uudistuksia. Näin voidaan varmistaa, että BMW Groupin koko automallisto on WLTP-menetelmän mukainen.

 • Mitä WLTP minulle merkitsee?

  WLTP:n yksilöllisten, autokohtaisten arvojen ansiosta pystyt ennen auton ostamista arvioimaan entistä paremmin, kuinka paljon auto keskimäärin kuluttaa ja kuinka suuret sen CO2-päästöt keskimäärin ovat. Samalla monipuolisempi testisykli merkitsee kuitenkin myös suurempia kulutus- ja CO2-arvoja polttomoottorilla varustetuille autoille ja sähköautoille lyhyempiä toteutuneita toimintamatkoja.

 • Mikä on RDE?

  Lyhenne RDE tulee sanoista Real Driving Emissions, auton käytönaikaiset päästöt. Tässä on kyse uudesta menetelmästä, jolla varmistetaan, että laboratorio-olosuhteissa saavutettu testitulos ja arkiajossa toteutuvat päästöt eivät eroa merkittävästi toisistaan. Ratkaisevaa on, että mittaus tehdään ajon aikaisesti realistisissa ajo-olosuhteissa eikä laboratoriossa. Tätä varten testiauton pakoputkeen kiinnitetään niin kutsuttu kannettava päästömittausjärjestelmä (PEMS eli Portable Emissions Measurement System).

 • Mikä EU6 on?

  Euro 6 on nykyisin voimassa olevan, haitallisten aineiden päästöä koskevan pakokaasunormin nimi. Siinä määritellään hiukkaspäästöille ja typen oksidien päästöille alhaisemmat enimmäisrajat kuin EU5-normissa. Syksyllä 2018 tulee voimaan EU6c-pakokaasunormi, jolla määrätään bensiiniautojen hiukkaspitoisuuksille vielä alhaisemmat raja-arvot kuin EU6b-normissa. Dieselautoille ajosyklin raja-arvot ovat samat normeissa EU6b ja EU6c.

 • Mitä selektiivinen katalyyttinen pelkistys (SCR eli Selective Catalytic Reduction) tarkoittaa?

  Auton pakokaasupäästöjen vähentämiseksi entisestään lisätään dieselmoottoreihin nestemäistä ammoniakkia. Se reagoi typen oksidien kanssa ja pelkistää ne. Jäljelle jää vettä, typpeä ja hiilidioksidia (CO2).

 • Mikä Blue Performance on?

  BMW käyttää BluePerformance-tekniikkaa autojensa typen oksidipäästöjen vähentämiseksi entisestään. Tämän tekniikan ansiosta dieselmoottorin päästökäyttäytymistä saadaan optimoitua vielä enemmän. Dieselhiukkassuodattimen ja varaavan NOx-katalysaattorin ohella tietyissä automalleissa on lisäksi AdBlue-ruiskutuksella varustettu SCR-katalysaattori (selektiivinen katalyyttinen pelkistys), minkä ansiosta pakokaasun sisältämiä typen oksideja saadaan vähennettyä tuntuvasti.

 • Mitä hiukkassuodatin tekee?

  Hiukkassuodatin on menetelmä dieselmoottorien ja nykyisin myös bensiinimoottorien pakokaasun hiukkaspäästön pienentämiseksi.